【Hỏi – đáp】Ví Dụ Về Cơ Sở Hạ Tầng Quyết Định Kiến Trúc Thượng Tầng

Khái quát mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng đó là hai phương diện cơ bản của đời sống xã hội (phương diện kinh tế và phương diện chính trị – xã hội) Khái quát mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng…

Tiếp tục đọc