Thông Báo Kho Bạc Nhà Nước Tuyển Dụng 2016

BỘ TÀI CHÍNH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHO BẠC NHÀ NƯỚC ——————————————————- Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng…

Tiếp tục đọc