【Hỏi – đáp】Giá Trị Tài Sản Ròng Là Gì?

Giá trị tài sản ròng là gì? Đó là tổng tài sản có của một cá nhân hay một công ty trừ đi tài sản nợ. Với một công ty, nó được xem như vốn cổ đông (hoặc người sở hữu) hay tài sản thuần (net asset). Ví dụ, nếu một công ty có nghĩa vụ nợ trị giá 45 triệu…

Tiếp tục đọc