Chưa được phân loại

【HỎI】Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại

23 Tháng Ba, 2018

Theo luật mới 26 loại văn bản Quy phạm pháp luật

Sau đây, dangkynhanhieuhanghoa.com xin cập nhật toàn văn hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM

(Căn cứ theo Điều 4 của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015)

HIẾN PHÁP của Quốc hội (1)

BỘ LUẬT của Quốc hội (2)

LUẬT của Quốc hội (3)

NGHỊ QUYẾT của Quốc hội (4)

PHÁP LỆNH của UBTV Quốc hội (5)

NGHỊ QUYẾT của UBTV Quốc hội (6)

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH giữa

UBTV Quốc hội với Đoàn Chủ tịch

UBTWMTTQ Việt Nam (7)

LỆNH của Chủ tịch nước (8)

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch nước (9)

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ (10)

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (11)

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ (12)

NGHỊ QUYẾT của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (13)

THÔNG TƯ của Chánh án TANDTC (14)

THÔNG TƯ của Viện trưởng VKSNDTC (15)

THÔNG TƯ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (16)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC (17)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC (18)

QUYẾT ĐỊNH của Tổng Kiểm toán nhà nước (19)

NGHỊ QUYẾT của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (20)

QUYẾT ĐỊNH của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (21)

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (22)

NGHỊ QUYẾT của Hội đồng nhân dân cấp huyện (23)

QUYẾT ĐỊNH của Ủy ban nhân dân cấp huyện (24)

NGHỊ QUYẾT của Hội đồng nhân dân cấp xã (25)

QUYẾT ĐỊNH của Ủy ban nhân dân cấp xã (26)

Như vậy, về cơ bản hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015 đã tinh gọn, logic hơn trước. Đồng thời, với việc Luật này có hiệu lực thì hàng loạt các văn bản quy định chi tiết cho các Luật, Nghị định,… (đã hết hiệu lực) cũng đồng thời hết hiệu lực; phần nào giúp cho hệ thống pháp luật được đơn giản, góp phần trong công cuộc “xóa bỏ một số giấy phép con”.

Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính thông thường

Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật, thế nào là văn bản hành chính thông thường? Tại sao chúng ta lại hay bị nhầm lẫn giữa 02 loại văn bản này? Thực tế chúng khác nhau ở những điểm nào? Là những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ít người trả lời đầy đủ được.

Thứ nhất là về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật:

Theo quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 thì: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Còn văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính chất thông tin điều hành nhằm thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc của cơ quan.

Từ 02 khái niệm đó, chúng ta dễ dàng thấy rõ được sự khác nhau cũng như những dấu hiệu để phân biệt hai loại văn bản thường gặp trong cuộc sống, công việc hàng ngày này:

Về hiệu lực pháp lý:

Văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn còn văn bản hành chính thông thường, thường có nội dung để triển khai thực hiện các văn bản QPPL.

Về nội dung:

Văn bản QPPL: chứa những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, được áp dụng nhiều lần  đối với nhiều đối tượng.

Còn đối với văn bản hành chính thông thường: nội dung chỉ mang tính chất thông tin để giải quyết các công việc cụ thể, trao đổi, ghi chép công việc…

Về hình thức:

Đối với văn bản QPPL (ở địa phương) có 3 hình thức là: Nghị quyết của HĐND; Quyết định và Chỉ thị của UBND.

Còn văn bản hành chính thông thường có nhiều dạng: Quyết định, thông báo, công văn, kế hoạch, tờ trình, đề nghị…..

Về thủ tục xây dựng, ban hành:

Đối với văn bản QPPL: Phải được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.

Còn văn bản hành chính thông thường thì cơ quan, đơn vị, cá nhân nào ban hành thì sẽ tự soạn thảo và phát hành mà không cần tuân theo trình tự, thủ tục luật định nào.

Về thể thức trình bày:

Văn bản QPPL được trình bày theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của liên Bộ Nội vụ – Văn phòng Chính phủ về thể thức trình bày văn bản.

Còn văn bản hành chính thông thường được trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức trình bày văn bản hành chính.

Nếu nhìn vào thể thức một văn bản ta có thể dễ dàng phân biệt được đâu là một văn bản quy phạm pháp luật, đâu là một văn bản hành chính thông thường vì:

Đối với văn bản QPPL phần số, ký hiệu bao giờ cũng có phần ghi năm, ví dụ: Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND.

Còn văn bản hành thông thường không có phần ghi năm, ví dụ: Quyết định số 01/QĐ-UBND.

Nhận biết, phân biệt được văn bản QPPL với văn bản hành chính thông thường là cơ sở đầu tiên để phục vụ cho công tác xây dựng văn bản được đảm bảo đúng hình thức, quy trình, chất lượng./.

Xem thêm: Net income là gì?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply