Tư vấn

【Tư Vấn】Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

4 Tháng Một, 2018

Điều Kiện Bảo Hộ Đối Với Thiết Kế Bố Trí Mạch Tích Hợp Bán Dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí. Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện: có tính nguyên gốc và có tính thương mại.

Khoản 15 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ  quy định: “Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.”

Theo quy định tai Điều 68 Luật Sở hữu trí tuệ  thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện: “có tính nguyên gốc” và “tính mới thương mại”:

“Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Có tính nguyên gốc.
  2. Có tính mới thương mại.”

Tính nguyên gốc thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng được hai tiêu chí sau:

Thứ nhất, thiết kế bố trí đó là kết quả do hoạt động sáng tạo của chính tác giả. Tác giả đã có sự đầu tư trí tuệ nhất định để tạo ra thiết kế bố trí mới trong  công nghệ thiết kế mạch bán dẫn. Thiết kế bố trí đó không phải là sự sao chép hoàn toàn của bất kì thiết kế nào đã có trước đó.

Thứ hai, tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí đó chưa được biết đến rộng rãi trong thời giới những ngừi thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn. Yêu cầu này đòi hỏi thiết kế bố trí chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, trình bày  hoặc mô tả bằng văn bản hoặc các hình thức bộc lộ khác. Do đặc trưng của mạch tích hợp bán dẫn hoàn toàn mang tính kĩ thuật mà chỉ có những ngừi có trình độ chuyên môn về lĩnh vực mới hiểu và nắm bắt được nên phạm vi bọc lộ chỉ cần giới hạn trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn.

Tính mới thương mại thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu nó chưa từng được đưa vào khai thác trong thực tế với mục đích thương mại tại bất kì nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng kí ( Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ). Khai thác thưng mại thiết kế bố trí được hiểu là các mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hany hàng hóa có chứa mạch tích hợp bán dẫn đó đã được sản xuất rộng rãi và phân phối công khai trên thị trường để thu lợi nhuận. Như vậy, những thiết kế bố trí chưa được áp dụng vào hoạt động sản xuất , kinh doanh thì không bị mất tính mới thương mại. Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra một ngoại lệ thiết kế bố trí mặc dù đã được đưa vào khai thác thương mại trên thực tế nhưng không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đáp ứng hai điều kiện: Thứ nhất về việc khai thác thương mại thiết kế bố trí được tiến hành bởi người có quyền đăng kí thiết kế bố trí theo quy định của pháp luật hoặc bởi người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên trên thế giới; Thứ bai thời điểm lần đầu tiên khai thác thương mại thiết kế bố trí tại bất kì đâu trên thế giới đến thời điểm nộp đơn đăng kí bảo hộ không được quá 2 năm.

Xem thêm: So Sánh Quyền Tác Giả Và Quyền Liên Quan

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply