Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì? Câu hỏi này được thắc mắc rất nhiều và cần được giải đáp. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thật chi tiết, bạn theo dõi và để lại comment nếu có thắc mắc nhé.

Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì?

Sở ngoại vụ tiếng Anh còn gọi là “Department of Foreign Affairs”. Cụm từ được sử dụng phổ biến khi bạn đi làm thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, giao thương trên thị trường Quốc tế.

sở ngoại vụ tiếng anh là gì

Sở ngoại vụ có thẩm quyền và chức năng như thế nào?

Về vị trí và chức năng của Sở Ngoại vụ, Quy định mới nêu rõ, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ có thêm chức năng mới là tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tỉnh ủy) thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

sở ngoại vụ tiếng anh là gì

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Thông tư mới quy định 23 nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ thay cho 20 nội dung tại quy định cũ, trong đó đã bổ sung chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại. Với quy định mới này, Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của địa phương; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy. Quán triệt và thực hiện các chủ trương chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước…

Về cơ cấu tổ chức, theo quy định cũ thì các tổ chức được thành lập thống nhất gồm: Văn phòng; Thanh tra (Công tác kế hoạch – tài chính, tổ chức – cán bộ thuộc Văn phòng Sở). Căn cứ tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý cụ thể đối với ngành ngoại vụ tại địa phương, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở bảo đảm bao quát đủ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở, nhưng tổng số phòng, văn phòng và thanh tra của Sở không quá 5 đơn vị.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự – Người Việt Nam ở nước ngoài; Phòng Quản lý biên giới (chỉ thành lập tại Sở Ngoại vụ ở các tỉnh có đường biên giới quốc gia trên bộ, trên biển).

Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phải bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác của Sở, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đảm bảo không chồng chéo với các đơn vị khác thuộc Sở.

Với thông tin sở ngoại vụ tiếng anh là gì?” được giải đáp cặn kẽ như trên hi vọng bạn sẽ thấy hữu ích khi áp dụng vào cuộc sống.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *